top of page

Näringsmedicin

Näringsmedicin är det område i vilket en näringsterapeut

arbetar inom. Terapeuten skräddarsyr varje behandling

genom att kombinera olikanäringsämnen och örter

i syfte att stötta olika körtel- och organfunktioner.

I näringsmedicinen ingår även kostrådgivning

och livsstilsrådgivning.

Näringsterapeuten kan, beroende på vilken inriktning hen har,

arbeta med funktionsmedicinska analyser men även

hårmineralanalyser, blodanalyser, kinesiologiska tester, bioresonans, frekvensterapi, irisanalys, kroppstypsbestämning m.m.

Definitionen av en näringsterapeut enligt Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF) lyder så här:

"En utbildad näringsterapeut har studerat biokemi, nutrition samt vitamin- och mineralterapi. Näringsterapeuten erbjuder yrkesmässig rådgivning angående hur kroppen bäst bibehåller och eventuellt återställer den naturliga näringsbalansen trots sjukdom, operationer, trauma, näringsbrister mm.

Funktionsmedicin

Funktionsmedicinen ät en utveckling ur den vanliga skolmedicinen och grundad på vetenskapliga principer och metod som bättre kan möta upp behovet av modern sjuk- och friskvård i dag

Till skillnad från traditionell sjukvård där man fokuserar på sjukdomen, ser en funktionsmedicinare till hela personen, vilket involverar samspel mellan personens historia, fysiska och sociala miljö, genetik, näringsstatus, kost, livsstil, mental-, känslomässig-, och själslig hälsa och hur dessa kan påverka hälsan på lång sikt. 

Närings- & Funktionsmedicinen grundar sig bland

annat på följande principer:

 • Varje människa är biokemiskt individuell, vilket bland annat beror på variationer i den metaboliska funktionen, genetiska och miljömässiga skillnader.

 • Man stödjer kroppens funktioner snarare än att behandla en sjukdom.
   

 • Man tar hänsyn till att det finns en dynamisk balans mellan inre och yttre faktorer.
   

 • Man förstår att det finns sammankopplingar mellan olika fysiologiska faktorer.
   

 • Hälsa innebär en positiv vitalitet, inte enbart frånvaro av sjukdom.
   

 • Man förbättrar hälsan genom att stödja organreserver.

Funktionsmedicinen kompletterar

sjukvården

Vår sjukvård är mycket värdefull när det gäller att behandla

akuta trauman och sjukdomar, där läkaren kan förskriva

läkemedel eller operation för ett omedelbart problem eller symptom.

Men i de flesta fall tar den inte hänsyn till individens allt ökade exponering för gifter, livsstil, kostens påverkan på hälsan och andra bakomliggande orsaker till att kroniska sjukdomar och syndrom uppstår.

Inom funktionsmedicinen kombinerar man forskning från olika discipliner och vidgar på så vis de kliniska verktygen. Bland annat använder man näringstillskott, enzymer och örter och man ger individuella råd gällande träning, avgiftning,

läkande kost och stressreducering.

I Sverige är det framförallt näringsterapeuterna*

som arbetar med funktionsmedicin, då det funktionsmedicinska förhållningssättet ingår i vår

utbildning och är grundplattan i vårt arbete.

Genom att kroppens olika funktioner får stöd

kan många hälsoproblem förbättras eller upphöra.

Samtalet med klienten och anamnesen (hälsodeklarationen) är två mycket viktiga verktyg för en funktionsmedicinare.

 

Genom dessa kan terapeuten ofta få en mycket bra översikt över situationen.

Genom åren har ett rikt utbud av högkvalitativa funktionsmedicinska analyser utvecklats där man analyserar olika körtel- och organfunktioner.

Man försöker hitta orsakerna till varför biokemiska obalanser har uppstått och man strävar efter att stödja kroppen till hälsa genom att försöka skapa en dynamisk jämvikt mellan kroppens olika system med hjälp av

livsstilsförändringar, läkande kost, örter och näringstillskott.

bottom of page